Archidiecezja Białostocka

Budowa Centrum
Wystawienniczo-Konferencyjnego
w Białymstoku

Budowa Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego w Białymstoku Budowa Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego w Białymstoku Budowa Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego w Białymstoku Budowa Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego w Białymstoku

ZAKOŃCZENIE REALIZACI PROJEKTU

Archidiecezja Białostocka zawiadamia, iż zakończone zostały wszystkie prace związane z realizacją projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.00-20-013/12-00 z dnia 18.12.2012r.

Czytaj więcej »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, tj. Archidiecezja Białostocka zawiadamia, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 28.11.2014r. na dostawę specjalistycznego oprogramowania komputerowego przeznaczonego do obsługi obiektów turystycznych w ramach projektu: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013” (umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-013/12-00 z dnia 18.12.2012r.), w trybie zgodnym z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy PHU PAWCOM Paweł Baranowski, ul. Kopernika 3, 19-200 Grajewo z ceną brutto 3 690,00 zł.

Czytaj więcej »

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT na dostawę specjalistycznego oprogramowania komputerowego przeznaczonego do obsługi obiektów turystycznych w ramach projektu: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. Umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-013/12-00 z dnia 18.12.2012r.

Czytaj więcej »

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTna dostawę specjalistycznego oprogramowania komputerowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTna dostawę specjalistycznego oprogramowania komputerowego przeznaczonego do obsługi obiektów turystycznych w ramach projektu: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. Umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-013/12-00 z dnia 18.12.2012r.

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, tj. Archidiecezja Białostocka zawiadamia, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 31.10.2014r. na wykonanie, dostawę i montaż mebli i wyposażenia w ramach projektu: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013” (umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-013/12-00 z dnia 18.12.2012r.), w trybie zgodnym z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy TOBO Datczuk Spółka Jawna, Kuriany 104, 15-589 Białystok z ceną brutto 415 356,24 zł.

Czytaj więcej »

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT na wykonanie, dostawę i montaż mebli i wyposażenia w ramach projektu

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT na wykonanie, dostawę i montaż mebli i wyposażenia w ramach projektu: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. Umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-013/12-00 z dnia 18.12.2012r.

Czytaj więcej »

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie, dostawę i montaż mebli i wyposażenia w ramach projektu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie, dostawę i montaż mebli i wyposażenia w ramach projektu: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. Umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-013/12-00 z dnia 18.12.2012r. Umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-013/12-00 z dnia 18.12.2012r.

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający informuje, iż na podstawie rozdz. I ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia unieważnia postępowanie z dnia 23.10.2014r. o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż mebli i wyposażenia w ramach projektu: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku” w trybie zgodnym z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych” przyjętymi Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego, przesłane drogą elektroniczną bezpośrednio potencjalnym wykonawcom oraz udostępnione publicznie w internecie, tj. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.archibial.pl/cwk, stronie internetowej IZ RPOWP oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok.

Czytaj więcej »

Odpowiedź na pytanie, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.10.2014r. w ramach postępowania

W związku z kolejnym pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego 29.10.2014r. w ramach postępowania na dostawę i montaż mebli i wyposażenia w ramach projektu: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. Umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-013/12-00 z dnia 18.12.2012r., Zamawiający wyjaśnia:

Czytaj więcej »

Odpowiedź na kolejne pytanie, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.10.2014r. w ramach postępowania

W związku z Kolejnym pytaniem, które wpłynęły do Zamawiającego 29.10.2014r. w ramach postępowania na dostawę i montaż mebli i wyposażenia w ramach projektu: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. Umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-013/12-00 z dnia 18.12.2012r., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Czytaj więcej »